Fulltextové vyhledávání

banner.jpg

Strategické plánování rozvoje obcí

Projektoví manažeři našeho sdružení REGIONIS se již dlouhodobě zabývají také strategickým plánováním rozvoje obcí. Výstupem procesu je vyhotovení Strategického plánu rozvoje obce (platného pro následné sedmi či víceleté období), resp. Programu rozvoje obce (z hlediska struktury obdobný dokument, obsahově méně podrobný, platnost cca 3-7 let).

Strategický plán rozvoje obce (SPRO) zpracováváme v souladu s pokyny obsaženými v Metodické příručce „Strategický plán obce a mikroregionu“, která byla vyhotovena s cílem jednotného pojetí obsahu a formy tvorby strategického plánu obcí v rámci projektu SROP 3.3 „Partnerstvím k prosperitě“. Součástí dokumentů je i samostatná Sociálně ekonomická analýza podložená sběrem aktuálních informací, včetně provedení a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli, případně také podnikateli, místními spolky a neziskovými organizacemi nebo žáky škol apod.

Programy rozvoje obcí (PRO) zpracováváme v elektronické aplikaci www.obcepro.cz dle metodik Ministerstva pro místní rozvoj.

Plán rozvoje
- systémově řeší a koordinuje otázky dlouhodobého rozvoje,
- vytváří podmínky pro kvalitní řízení obce,
- přispívá k vyšší konkurenceschopnosti obce při řešení rozvojových projektů,
- podílí se na dosažení územního, ekonomického i sociálního rozvoje obce,
- jednotným pojetím podporuje municipální rozvoj v celé ČR.

Hlavním cílem SPRO je navrhnout pro stanovené období ucelený a promyšlený soubor opatření na podporu ekonomického a sociálního rozvoje obce realizovatelný dostupnými finančními zdroji (včetně zdrojů EU, případně jiných dotačních titulů).

SPRO umožňuje místním činitelům cíleně orientovat budoucí ekonomický a sociální rozvoj vlastní obce a kontrolovat jeho směr, pomáhá sladit představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce, slouží tak k prevenci možných budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje. Je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu. V neposlední řadě je SPRO marketingovým informačním nástrojem využitelným vůči potenciálním obyvatelům, investorům nebo návštěvníkům.

Strategický plán ve své první části shrnuje nejdůležitější poznatky Sociálně ekonomické analýzy ze všech sledovaných oblastí do stručného profilu obce a v dalších kapitolách specifikuje základní dlouhodobé cíle rozvoje na zvolené období a způsob jejich dosažení, vymezuje projekty a finanční zdroje potřebné pro realizaci naplánovaných aktivit, popisuje opatření důležitá pro kontrolu a úspěšné plnění plánu.

Příklady z praxe v obci Bohuslavice (okres Opava, Moravskoslezský kraj):


Proces zpracování dokumentů rozvoje v Bohuslavicích byl tematicky rozdělen do několika etap. První fáze řešení projektu zahrnovala dotazníkové šetření mezi obyvateli, žáky vyšších ročníků místní základní školy a podnikateli působících v Bohuslavicích. Průzkum probíhal jak klasickou formou tištěných dotazníků, tak také on-line na internetu. Získané informace byly použity ve druhé etapě při dokončení aktualizované analýzy sociální a ekonomické situace v obci.

Sociálně ekonomická analýza se stala východiskem pro sestavení SWOT analýz, které hodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení ve třech zvolených okruzích. Ve spolupráci mezi vedením obce, členy pracovního týmu a koordinátorem byla definována a schválena strategická vize obce a její globální cíl. Následně mohly být pro dané problémové okruhy určeny priority a cíle, k nimž se podrobně definovala opatření, jejichž realizace zajistí naplnění stanovených rozvojových cílů. Výstupem této třetí fáze je Strategický plán rozvoje.

Poslední etapa procesu plánování rozvoje spočívala v kompletaci vypracovaných a schválených materiálů. Vyhotovením finální podoby dokumentů strategického plánování však práce na projektu nekončí. Naopak hotový plán je předpokladem pro zahájení implementace a kontroly realizace vytyčených aktivit. Systém řízení rozvoje obce je kontinuální proces vyžadující systematickou, cílevědomou, dlouhodobou účast a koordinovanou spolupráci vedení obce a všech činitelů zainteresovaných do řízení rozvoje obce.

Současný strategický plán navazuje na první strategický dokument rozvoje obce Bohuslavice, který byl naším sdružením zpracován před sedmi lety na období 2007-2013. Po dosažení většiny vytyčených cílů předchozího období se daří naplnit záměry iniciátorů tohoto projektu a strategické plánování se stává silným nástrojem dlouhodobého řízení obce.

Děkujeme vedení obce Bohuslavice za další příjemnou spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v naplňování svých vizí a naplánovaných rozvojových projektů.

Odkaz na stránky obce Bohuslavice 
Autor: Ing. Kateřina Kramplová Kasparová | Zobrazeno: : 2580x

Přehled dalších článků

Kontaktní informace

REGIONIS

Hněvotín 553
783 47  Hněvotín
okres Olomouc

E-mail: info@regionis.cz

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. října 2016 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), v programu TRIO.

Pokračování článku

NOVINKY A ZPRÁVY

29.12.2016

Hodně úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje tým poradců Regionis

Více informací

06.10.2016

Finanční analýza a ekonomické hodnocení projektů spolufinancovaných z fondů EU
Lektor: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Více informací