Fulltextové vyhledávání

banner.jpg

Strategické plánování rozvoje obce Bohuslavice


Projekt: Tvorba Strategického plánu rozvoje pro obec Bohuslavice u Hlučína
Období: 8/2007 – 2/2008

Charakteristika projektu:


Strategický plán rozvoje obce je dokumentem zpracovávaným za účelem dlouhodobého plánování ekonomického a sociálního rozvoje obce. V rámci strategického plánování jsou analyzovány současné problémy obce a navrhována opatření k jejich řešení. Plán se týká různých oblastí života v obci, např. bydlení, infrastruktury, trhu práce a zaměstnanosti, ekonomiky a podnikání, sociálních služeb, kulturního a sportovního vyžití, volnočasových aktivit, životního prostředí, vzdělávání apod.

Zpracování samotného plánu a specifikování rozvojových projektů předchází poznání a analyzování současných potřeb a problémů obce. V celém procesu tvorby plánu je kladen důraz na spolupráci obyvatel obce, především ve fázi zjišťování jejich potřeb a kvality života v dané lokalitě.

Etapy projektu:

Dotazníkové šetření v obci … S cílem získání aktuálních informací o kvalitě života v Bohuslavicích proběhlo v obci v září 2007 mezi třemi okruhy respondentů dotazníkové šetření. Obyvatelé, žáci vyšších ročníků zdejší základní školy a podnikatelé působící v obci vyplnili a na vymezených sběrných místech odevzali dotazníky, ve kterých odpovídali celkově na 89 cílově zaměřených otázek.
                      
Sociálně ekonomická analýza obce … Na základě vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření, materiálů Obecního úřadu Bohuslavice, statistických dat a jiných informačních materiálů byla zpracována analýza sociální a ekonomické situace obce, resp. profil obce, vypovídající o všech podstatných faktorech, které mají vliv na současný i budoucí rozvoj obce.

Strategický plán rozvoje … Z poznatků Sociálně ekonomické analýzy byly vypracovány tři SWOT analýzy, které definovaly silné a slabé stránky obce a její příležitosti a ohrožení. Dále byla určena strategická vize rozvoje, globální cíl a vymezeny tři problémové okruhy, které tvořily hlavní pilíře pro specifikování konrétně zaměřených dílčích cílů a jednotlivých rozvojových aktivit. Tyto aktivity sestavené do projektů by měly být v obci realizovány v plánovacím období let 2008–2013.

Brožura … Stručný výtah ze Strategického plánu je určen pro širokou veřejnost a je ideální pro rychlé seznámení čtenáře s účelem, hlavními cíli a strukturou plánu. Brožura umožňuje snadnou orientaci v množství rozvojových opatření, neobsahuje dlouhé texty a je doplněna stručnými výklady pojmů.

Akční plány … Realizace strategického plánu je zajištěna prostřednictvím prováděcích dokumentů zpracovaných každoročně do podoby tzv. Akčního plánu. Tyto plány pomáhají udržet aktuálnost Strategického plánu, neboť vymezují, konkretizují nebo upravují rozvojové aktivity naplánované na daný kalendářní rok. Součástí akčního plánu jsou tzv. karty projektů, zásobník projektů a také přehled aktivit naplánovaných na bezprostředně následující období. Akční plán je živým dokumentem, se kterým se průběžně pracuje v závislosti na výsledcích realizace vymezených projektů.

Forma spolupráce se zadavatelem:

Po úvodním jednání o rozsahu a způsobu zpracování Strategického plánu rozvoje se starostou obce již veškeré další etapy tvorby plánu probíhaly v součinnosti a spolupráci strategického týmu, do něhož bylo starostou obce jmenováno pět zastupitelů obce z různých oblastí sociálního a ekonomického rozvoje obce. Témata jednání o projektech zasahujících mimo působnost členů týmu byla konzultována s dalšími osobami, které mohly jakýmkoliv způsobem přispět k úplnému a přesnému určení potřebných rozvojových aktivit.

V rámci celého procesu tvorby plánu bylo zhotovitelem plánu uspořádáno celkem 8 odborných seminářů, jejichž pravidelnou součástí programu bylo seznámení členů týmu s výsledky dosavadního průběhu prací, vysvětlení dalšího postupu, ale zejména aktivní účast celého týmu na tvorbě plánu prostřednictvím předkládání návrhů, výběru alternativních řešení, finanční alokace prostředků jednotlivým aktivitám apod.

Zhotovitel plánu a poskytovatel odborné pomoci při strategickém plánování:

Postup při tvorbě strategického plánu je s cílem jednotného pojetí obsahu a formy tvorby strategického plánu v obcích Moravskoslezského kraje v souladu s metodikou zpracovanou v rámci evropského projektu SROP 3.3 „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji" (zkráceně „Partnerstvím k prosperitě„), komponenta 2, aktivity „Vytvoření doporučené metodiky strategického plánování obcí a mikroregionů“. Vzhledem k tomu, že Bohuslavice jsou malou obcí s cca 1600 obyvateli, byly určité části procesu tvorby strategického plánu přiměřeně upraveny a zjednodušeny.

Na projektu se v rámci týmu REGIONIS podíleli:
Ing. Kateřina Kasparová
zpracovatel uvedených dokumentů a odborný poradce při strategickém plánování rozvoje obce


 
Autor: Ing. Kateřina Kasparová | Zobrazeno: : 2759x

Přehled dalších článků

Kontaktní informace

REGIONIS

Hněvotín 553
783 47  Hněvotín
okres Olomouc

E-mail: info@regionis.cz

 
Tuzemští příjemci dotací z evropských fondů dostali v září 2010 na účty 10,1 mld. Kč (meziměsíční nárůst o 6,5 %).

V současném programovém období 2007-2013 dostali čeští příjemci z fondů EU již celkem 165,5 mld. Kč. To je přibližně pětina z celkových 750 mld. Kč, které má Česká republika v současném programovém období 2007-2013 k dispozici...

Pokračování článku

NOVINKY A ZPRÁVY

29.12.2016

Hodně úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje tým poradců Regionis

Více informací

06.10.2016

Finanční analýza a ekonomické hodnocení projektů spolufinancovaných z fondů EU
Lektor: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Více informací